GDPR a cookies

Ochrana osobných údajov používateľov, konzultantov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. 

Spoločnosť Eustacio, s. r. o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava, IČO: 53 759 214, DIČ: 2121499809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava I, zápis č.: 152777/B (ďalej ako „Správca osobných údajov“ alebo „Prevádzkovateľ”), ako prevádzkovateľ portálu, http://www.eustacio.sk (ďalej ako “portál”), vydáva tieto Podmienky ochrany súkromia, ktoré bližšie vysvetľujú, akým spôsobom spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje zúčastnených strán pri poskytovaní služieb portálu a zabezpečení fungovania webovej stránky.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov pri poskytovaní našich služieb, môžete nás kontaktovať e-mailom na podpora@eustacio.sk (ako predmet správy uveďte „Ochrana osobných údajov“),  alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej aj “GDPR”). 

Doporučujeme sa oboznámiť so zásadami ochrany osobných údajov skôr, ako začnete využívať služby portálu. 

Aké údaje o Vás spracovávame ako Správca osobných údajov?

V evidencii používateľov spracovávame Vaše osobné údaje v tom rozsahu, v akom ich poskytnete pri registrácii. V minimálnom rozsahu ide o informácie:

 • Kontaktný údaj: e-mail;

V maximálnom rozsahu (v prípade, že sa rozhodnete poskytnúť aj tieto údaje) ide o informácie:

 • Kontaktné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo;
 • Informácie o spôsobe platby;
 • Informácie o spätnej väzbe a hodnotení konzultantov, pokiaľ ich poskytnete;
 • Informácie z rezervačného systému – termíny konzultácií, história konzultácií, zrušené termíny a podobne.

V evidencii konzultantov spracovávame Vaše osobné údaje v tom rozsahu, v akom ich poskytnete pri registrácii (meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail) a údaje, ktoré poskytnete pri uzavretí zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

E-mail a telefónne číslo (ak sa ho užívateľ rozhodol uviesť) môžu byť použité na kontaktovanie užívateľa zástupcami zákazníckej podpory Eustacio, v prípade potreby riešenia žiadostí užívateľa alebo riešenia technických či organizačných problémov. 

Informácie o Vašej návšteve portálu sú v súlade s našimi zásadami používania súborov cookies.

Pre vylúčenie pochybností by sme radi zdôraznili, že:

 1. Prevádzkovateľ nemá prístup k prebiehajúcim alebo uskutočneným audio/video/chat konzultáciám medzi používateľom a konzultantom, ani nedostáva od konzultanta žiadne informácie o používateľovi (správcom osobných údajov zdieľaných počas konzultácií je používateľom vybraný konzultant). Prevádzkovateľ dostane len potvrdenie, či sa konzultácia konala alebo nekonala a metadáta o konzultácií (časy pripojenia/odpojenia jednotlivých účastníkov) za účelom vyhodnotenia zodpovednosti za technické problémy. Technické riešenie zabezpečuje priame spojenie len medzi používateľom a konzultantom a znemožňuje vstup tretích strán do tohto spojenia, neumožňuje nahrávanie obsahu písomných (chat) audio- a videokonzultácií ani tieto konzultácie či akýkoľvek ich obsah neukladá.
 2. Prevádzkovateľ nemá prístup k informáciám o Vašej platobnej karte (správcom týchto informácií je Tatra Banka, a.s.) – Prevádzkovateľ dostane len informáciu, či platba prebehla alebo neprebehla. V prípade uloženia informácií o platobnej karte (pre urýchlenie rezervácií termínov v budúcnosti) sa tieto informácie ukladajú v systéme spoločnosti Tatra Banka, a.s.. Na portáli sa ukladá iba ID kód takto uloženej platobnej karty, z ktorého prevádzkovateľ nie je schopný zistiť informácie o platobnej karte používateľa. 

Prečo spracúvame osobné údaje? (účel spracovania)

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli zabezpečiť:

 • využívanie všetkých služieb portálu, 
 • konzultácií medzi používateľom a konzultantom (ich organizácia a platba za služby konzultanta);
 • spracovanie platby za využívanie služieb portálu na účtovné účely, vystavenie faktúry v mene konzultanta, poskytnutie týchto údajov Obchodným partnerom v prípade vystavenia potrebných dokladov na základe uzatvorenej transakcie vo forme faktúry či dobropisu;
 • spracovanie spätnej väzby k poskytnutej konzultácie (v prípade, že ste sa rozhodli spätnú väzbu poskytnúť);
 • poskytnutie služieb zákazníckej podpory.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najdlhšie dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Samozrejme na základe Vašej žiadosti ich môžeme zmazať. Informácie o zrealizovaných platbách musíme podľa zákona o účtovníctve archivovať po dobu 10 rokov. Následne budú vymazané.

Citlivé údaje

Prevádzkovateľ nespracováva žiadne Vaše citlivé údaje, napr. informácie, ktoré poskytnete počas konzultácií, o Vašom zdravotnom stave či doporučených konzultáciách a podobne. Vzťah medzi používateľom a konzultantom je dôverný a všetky citlivé informácie uvádzané počas konzultácie spracováva/môže spracovávať len konzultant. 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Pre bezpečné spojenie medzi používateľom a konzultantom využívame služby spoločnosti 8×8, Inc. Naša spoločnosť si vybrala 8×8, Inc. pre jej vysoké štandardy v oblasti zabezpečenia systémov a v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré sú v súlade s GDPR. So spoločnosťou 8×8 Inc. má prevádzkovateľ uzavreté tzv. štandardné zmluvné doložky, ktoré sú doporučené Európskou komisiou ako úplne postačujúce pre zaistenie rovnakej ochrany osobných údajov, akú poskytujú štáty Európskej únie. Spoločnosť 8×8 podľa vlastnej stránky zhromažďuje údaje potrebné pre poskytnutie zabezpečenej komunikácie:

 • užívateľské meno,
 • stav zariadenia (pre potreby zistenia, či je zariadenie k dispozícii pre zasielanie správ),
 • tokeny zariadení (pre push notifikácie),
 • metadáta komunikácie (logy potrebné pre spätné riešenie technických problémov).

Platby za jednotlivé konzultácie sú prevádzkovaná prostredníctvom platobnej brány poskytnutej spoločnosťou Tatra Banka, a.s., ktorá je správcom Vašich osobných údajov a našu spoločnosť informuje len o  úspešnosti/neúspešnosti platieb. Žiadnymi inými Vašimi údajmi týkajúcimi sa platby alebo platobnej karty nedisponujeme.

V prípade, ak sa rozhodnete uložiť si údaje o platobnej karte pre účely automatizácie budúcich platieb prostredníctvom portálu, tieto údaje (o platobnej karte) sú anonymizované a uložené výhradne u prevádzkovateľa platobnej brány (Tatra Banka, a.s.). Prevádzkovateľ nemá prístup k informáciám o platobnej karte používateľa. 

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Ochrana súkromia a bezpečnosť osobných údajov používateľov a konzultantov patrí medzi naše priority. Prevádzkovateľ kladie dôraz na dôvernosť konzultácií. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou právnou úpravou. Prijali sme vysoký štandard požiadaviek na zabezpečenie systémov a spolupracujúcich osôb:

 • Vysoké požiadavky na konzultantov a ich profesionalitu;
 • Technické opatrenia týkajúce sa zabezpečenia rezervačného systému a videokonferencií;
 • Minimalizácia spracovávaných osobných údajov a osôb s prístupom k týmto údajom;
 • Mlčanlivosť všetkých osôb, ktoré majú prístup do rezervačného systému.

V prípade firemných klientov a požiadavky danej firmy je vytváraný na pravidelnej báze reporting. Reporting obsahuje anonymizované údaje o používaní, ako napr. počet aplikácií kódu, typ zvolenej konzultácie a podobne, v prípade zvláštnej potreby aj e-mail. Údaje sú poskytované výhradne objednávateľovi služby. 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Osobné údaje o Vás ako používateľoch alebo konzultantoch spracúvame na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to, máte ako používateľ alebo konzultant právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu.

Ďalej ako používateľ alebo konzultant máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, právo na vymazanie, právo na informácie, právo na prenosnosť údajov a právo na obmedzenie spracúvania, to všetko za predpokladu, že sú na to splnené zákonné podmienky.

Ako používateľ alebo konzultant máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu.

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému orgánu. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa stiahnu do Vášho internetového prehliadača pri používaní portálu. Tieto súbory slúžia na uľahčenie používania portálu. Súbory cookies je možné kedykoľvek vypnúť v nastaveniach Vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že takýto krok môže spôsobiť nemožnosť využitia  alebo obmedzenie niektorých funkcionalít portálu. Súbory cookies sa vo Vašom počítači uschovávajú po rôznu dobu.

Účel/druh cookiesPoužitieVyužívaný nástroj
Technické a funkčné zabezpečenie stránkyTieto cookies slúžia na technické zabezpečenie riadnej funkcionality portálu. Bez týchto cookies by nebolo možné zabezpečiť základné funkcie webovej stránky ako napríklad navigácia stránky a prístup k jej chráneným oblastiam.server Eustacio, s. r. o.
Zapamätanie si vašich preferenciiTieto cookies slúžia nášmu portálu na zapamätanie si informácií, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo správanie portálu. Ide napríklad o informácie o preferovanom jazyku alebo regióne, v ktorom sa nachádzate. Strata takýchto cookies môže obmedziť tie funkcionality webovej stránky, ktoré takáto stránka na ich základe ponúka; avšak nemalo by dôjsť k úplnej nefunkčnosti webovej stránky.tawk.to server Eustacio, s.r.o.
Tatra Banka, a.s.
Štatistika, merania spôsobu používania portálu, marketingNástroje, ktoré využívajú tieto cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s návštevníkmi portálu. Na základe zberu týchto cookies vyhodnocujeme relevantné informácie slúžiace na to, aby sme vedeli efektívne poskytnúť služby zákazníckej podpory, či následne prispôsobiť vlastnosti portálu napríklad dizajn webovej stránky, prípadne portfólio poskytovaných služieb či vylepšovať funkcionalitu stránky.tawk.to Google Analytics
Google Ads
Facebook

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti vhodnou formou v dostatočnom časovom predstihu.

Pre ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov z našej strany nám, prosím, napíšte email na podpora@eustacio.sk

Platné k: 21.06.2021