Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) boli prijaté spoločnosťou Eustacio, s. r. o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 759 214, DIČ: 2121499809, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152777/B, v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Pojmy a výrazy použité v týchto VOP majú nasledovný význam:
  a) prevádzkovateľ – Eustacio, s. r. o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 759 214, DIČ: 2121499809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152777/B;
  b) portál – webový portál www.eustacio.sk;
  c) konzultant – odborne spôsobilá osoba v oblasti poskytovania služieb konzultácií v oblasti duševného zdravia;
  d) konzultácie – poskytovanie individuálneho odborného poradenstva v oblasti duševného zdravia zo strany konzultantov pre používateľov na diaľku (on-line) prostredníctvom portálu;
  e) používateľ – fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie konzultácií.
 2. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom portálu, ktorý slúži ako:
  a) komunikačná platforma pre poskytovanie služieb konzultácií v oblasti duševného zdravia na diaľku odbornými konzultantmi,
  b) nástroj na zvýšenie povedomia obyvateľstva o možnostiach využitia poskytovania konzultácií, najmä za účelom zlepšenia kvality života jednotlivcov, partnerov, skupín, rodiny v náročných životných situáciách,
  c) nástroj pre účely marketingovej prezentácie konzultantov v oblasti poskytovania konzultácií v rámci duševného zdravia.
 3. Portál umožňuje sprostredkovanie konzultácií medzi používateľmi a konzultantmi.
 4. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom individuálnych konzultácií s konzultantmi, a ako taký nie je zodpovedný za obsah konzultácie. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že práva, povinnosti a zodpovednosť prevádzkovateľa sa vzťahujú výlučne k prevádzke portálu a sprostredkovaniu konzultácie.
 5. Tieto VOP upravujú podmienky používania portálu a podmienky poskytovania konzultácií.

II. Registrácia používateľov 

 1. Využívanie vybraných služieb portálu je podmienené registráciou používateľa na portáli. Registrácia je bezplatná. Každý používateľ môže mať na portáli registrovaný len jeden používateľský účet. Registrovať sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov.
 2. Informácie, ktoré používateľ vyplní v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou.
 3. Používateľ si pri registrácii volí svoje prihlasovacie meno, ktoré musí byť uvedené vo forme e-mailu, a heslo. Registrácia používateľského účtu je overovaná pomocou automaticky zaslaného e-mailového potvrdenia. Registrácie, ktoré nie sú týmto spôsobom potvrdené, sú nefunkčné a neplatné.
 4. Prevádzkovateľ zriadi každému registrovanému používateľovi na portáli používateľský účet. Používateľ môže začať svoj používateľský účet a služby portálu využívať bezodkladne po úspešnej registrácii a prihlásení sa do používateľského účtu.
 5. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie hesla k svojmu používateľskému účtu. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do svojho používateľského účtu. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za ujmu, ktorá vznikla používateľovi v dôsledku oznámenia prístupových údajov tretím osobám. Registrovaný používateľ nie je oprávnený umožniť užívanie svojho používateľského účtu tretím osobám.
 6. Používateľ je povinný kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského účtu.
 7. Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju tento údaj vo svojom účte upraviť bez zbytočného odkladu. Údaje zadané používateľom v používateľskom účte sú prevádzkovateľom považované za správne.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť používateľské účty, ktoré porušujú pravidlá stanovené týmito VOP, platné právne predpisy a používateľské účty, ktorých obsah je v rozpore s dobrými mravmi, verejným poriadkom, právami tretích strán alebo prevádzkovateľa.
 9. Používateľ je oprávnený zrušiť svoj používateľský účet alebo požiadať prevádzkovateľa o zrušenie používateľského účtu na portáli. Prevádzkovateľ je následne povinný spracovať takúto žiadosť v lehote 30 dní odo dňa prijatia žiadosti, pričom používateľ je oprávnený takúto žiadosť zaslať písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na podpora@eustacio.sk. V prípade zrušenia používateľského účtu si používateľ môže vytvoriť nový používateľský účet na portáli najskôr po uplynutí lehoty 24 hodín odo dňa zrušenia používateľského účtu.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade absencie aktivity používateľa vo svojom používateľskom účte  dlhšej ako 12 mesiacov od posledného prihlásenia tento účet zrušiť.

III. Podmienky poskytnutia konzultácie

 1. Poskytovanie konzultácií na diaľku prebieha formou chatu alebo formou audio- a videohovorov, ktoré sú uskutočnené prostredníctvom technologického riešenia umiestneného na portáli a pozostávajúceho z webového rozhrania, ktoré umožňuje vzájomnú on-line komunikáciu formou chatu alebo formou audio- resp. videohovoru. Formu konzultácie si používateľ volí pri objednávke a môže ju zmeniť najneskôr do 24 hodín pred termínom konzultácie.
 2. Objednanie konzultácie je umožnené iba registrovaným používateľom. Používateľ si objedná konzultáciu prostredníctvom svojho používateľského účtu. Po prihlásení sa do používateľského účtu si používateľ vyberie konzultanta na základe svojej preferencie alebo mu tento bude vybraný automaticky na základe informácií poskytnutých v dotazníku.
 3. Na profile zvoleného konzultanta si používateľ vyberie v kalendári konzultanta jeden z dostupných dátumov a časov poskytnutia konzultácie. Konzultáciu je možné objednať s časovým predstihom minimálne 24 hodín.
 4. Zmluva o poskytnutí konzultácie vzniká potvrdením prijatia objednávky zo strany prevádzkovateľa formou potvrdzovacieho emailu alebo zobrazením používateľom rezervovaného termínu v profile používateľa. Predmetom zmluvy o poskytnutí konzultácie je záväzok konzultanta poskytnúť používateľovi konzultáciu vo vzájomne dohodnutom termíne a záväzok používateľa zaplatiť za konzultáciu zmluvnú cenu. Obsah zmluvy je daný objednávkou konzultácie a týmito VOP. Používateľ berie na vedomie skutočnosť, že zmluvu uzatvára s konzultantom, avšak platbu za konzultáciu zasiela na účet prevádzkovateľa, ktorý vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v mene a na účet konzultanta.
 5. Cena za konzultáciu sa môže líšiť v závislosti od zvoleného konzultanta. Po úhrade ceny konzultácie zašle prevádzkovateľ používateľovi e-mail s potvrdením dátumu a času konzultácie a súčasne sa mu v používateľskom účte zobrazia inštrukcie na uskutočnenie spojenia s konzultantom.
 6. Používateľ môže objednaný termín zrušiť alebo zmeniť. Používateľ berie na vedomie, že objednaný termín konzultácie nie je možné zrušiť alebo zmeniť menej ako 24 hodín pred jej plánovaným začiatkom.
 7. Dĺžka konzultácie je stanovená na 50 minút.
 8. Konzultácia je realizovaná písomnou, audio-vizuálnou alebo audio formou (na základe voľby používateľa) prostredníctvom aplikácie spoločnosti 8×8 Inc. nachádzajúcej sa na portáli. Na využitie tohto webového rozhrania nie je potrebná inštalácia počítačového programu. Konzultácia prebieha prostredníctvom webového prehliadača, ktorý je podporovaný aplikáciou.
 9. V prípade, ak sa používateľ objednanej konzultácie nezúčastní bez toho, aby ju zrušil alebo zmenil spôsobom podľa bodu 3.6 VOP, nemá nárok na vrátenie platby za konzultáciu.
 10. Ak sa používateľ pripojí na termín konzultácie oneskorene, bude môcť využiť zostávajúci čas objednaného termínu.
 11. Je prísne zakázané konzultáciu nahrávať alebo inak zaznamenávať, či už vo forme zvukovej, obrazovej alebo obrazovo-zvukovej nahrávky. Používateľ zodpovedá za všetku škodu spôsobenú vyhotovením nahrávky alebo záznamu konzultácie.
 12. V prípade, ak používateľ nebude spokojný s priebehom prvej konzultácie s konzultantom, je možné, aby do 3 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia konzultácie požiadal spolu s uvedením dôvodu nespokojnosti prevádzkovateľa o vrátenie platby za konzultáciu a uhradená platba za konzultáciu mu bude vrátaná v plnej výške do 30 dní na účet, z ktorého bola zaplatená. Daný postup je možný len v prípade prvej konzultácie používateľa s konzultantom prostredníctvom portálu eustacio.sk. Uvedené neplatí, ak nastali skutočnosti uvedené v bode 3.9 VOP.
 13. Informácie poskytnuté konzultantovi počas konzultácie sú považované za dôverné a konzultant je viazaný k mlčanlivosti o nich. Výnimku z mlčanlivosti konzultanta predstavuje jeho zodpovednosť za porušenie oznamovacej povinnosti v zmysle § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 14. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že konzultant za účelom prípravy a vedenia konzultácie môže v nevyhnutnom rozsahu viesť záznamy o jednotlivých konzultáciách, vrátane záznamov o osobných údajoch používateľa v rozsahu uvedenom v časti Ochrana osobných údajov. Ak konzultant tieto záznamy vedie, tak výlučne pre svoju vlastnú potrebu a nezdieľa ich s prevádzkovateľom ani tretími osobami.
 15. Používateľ berie na vedomie, že rady a odporúčania poskytnuté konzultantom počas konzultácie nebudú poskytnuté za účelom ovplyvňovania rozhodovania a vôle používateľa v jeho osobných záležitostiach.
 16. Prostredníctvom portálu nie sú poskytované zdravotné služby v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich poskytovanie nie je v žiadnom prípade účelom portálu a zámerom prevádzkovateľa. Používateľ, ktorý má záujem o poskytnutie zdravotnej služby, ju musí vyhľadať v zdravotníckom zariadení, ktoré je oprávnené podľa uvedeného zákona túto činnosť vykonávať.

IV. Minimálne technické požiadavky

 1. Na poskytnutie konzultácie je potrebné disponovať minimálne nasledovným vybavením:
  a) prenosová rýchlosť internetu minimálne 384kb/s,
  b) počítač, tablet alebo mobilné zariadenie, ktoré umožňuje pripojiť sa na internet a v zariadení je nainštalovaný aspoň jeden z podporovaných prehliadačov uvedených v tabuľke nižšie.
Prehliadač / používateľské rozhranieWindowsMacOSAndroidiOS, iPadOS
Chrome
Firefox
Safari
Edge

V. Technické problémy pri poskytovaní konzultácie

 1. V prípade nemožnosti uskutočniť objednanú konzultáciu z dôvodu technických problémov na strane prevádzkovateľa, spoločnosti 8×8 Inc., alebo konzultanta vzniká používateľovi právo na náhradný termín konzultácie, ktorý mu bude poskytnutý bezplatne. Náhradný termín si používateľ zvolí v kalendári konzultanta podľa dostupnosti dátumov a časov poskytnutia konzultácie. V prípade, ak používateľ nemá záujem o náhradný termín konzultácie, má právo požiadať o vrátenie platby za neuskutočnenú konzultáciu. Uhradená platba za konzultáciu mu bude vrátaná v plnej výške do 14 dní od neuskutočnenej konzultácie na účet, z ktorého bola zaplatená.
 2. V prípade zlyhania spojenia už začatej konzultácie z dôvodu technických problémov podniknú používateľ a konzultant kroky k opätovnému nadviazaniu spojenia a ak je to možné a uvedený výpadok netrval dlhšie ako 5 minút, pokračujú v konzultácii.
 3. Ak dôjde k zlyhaniu spojenia už začatej konzultácie z dôvodu technických problémov na strane prevádzkovateľa, spoločnosti 8×8 Inc., alebo konzultanta a súčasne do piatich (5) minút nie je možné obnoviť spojenie medzi používateľom a konzultantom, konzultácia končí a používateľ má právo na náhradný termín konzultácie. Pre tieto účely používateľ kontaktuje technickú podporu formou e-mailu na podpora@eustacio.sk alebo na telefónnom čísle uverejnenom na portáli a dohodne si náhradný termín podľa dostupnosti konzultanta a jeho dátumov a časov poskytnutia konzultácie. V prípade, ak používateľ nemá záujem o náhradný termín konzultácie, má právo požiadať o vrátenie platby za konzultáciu. Uhradená platba za konzultáciu mu bude vrátená v plnej výške do 14 dní na účet, z ktorého bola zaplatená.
 4. Používateľ sám znáša technické problémy (výpadok internetovej siete a iné) na svojej strane a prevádzkovateľ ani konzultant za ne nezodpovedajú. V prípade technických problémov, resp. zlyhania spojenia z dôvodov na strane používateľa nemá používateľ nárok ani na náhradný termín konzultácie, ani na vrátenie platby za neuskutočnenú konzultáciu.
 5. Pri technických problémoch počas prebiehajúcej konzultácie alebo strate spojenia a nemožnosti jeho opätovného obnovenia do päť (5) minút je nutné neodkladne kontaktovať podporu na telefónnom čísle uverejnenom na portáli.
 6. V prípade, ak opätovné obnovenie spojenia trvalo viac ako päť (5) minút a používateľ sa rozhodne ďalej pokračovať v konzultácii, vyjadruje tým súhlas so vzdaním sa svojich práv podľa bodu 5.3 týchto VOP.

VI. Práva a povinnosti používateľov

 1. Používateľ zodpovedá za správnosť poskytnutých osobných údajov a ich aktualizáciu v používateľskom účte. Pre prevádzkovateľa sú záväzné údaje, ktoré sú uvedené v jeho používateľskom účte v aktuálnom čase použitia týchto údajov.
 2. Používateľ je plnom rozsahu zodpovedný za aktivity uskutočňované v jeho používateľskom účte.
 3. Používateľ nie je v žiadnom prípade oprávnený:
  a) zbierať informácie o fyzických osobách v rozpore s právnymi predpismi,
  b) vytvárať a zasielať elektronickú komunikáciu, ktoré je nežiaduca alebo obťažujúca,
  c) zneužívať portál na urážanie a obťažovanie iných,
  d) odosielať a sprístupňovať na portál vírusy, či iné nebezpečné programy,
  e) úmyselne zverejňovať nepravdivé a zavádzajúce informácie,
  f) zverejňovať obsah poškodzujúci dobré meno prevádzkovateľa alebo iných osôb,
  g) konať v rozpore s dobrými mravmi,
  h) konať diskriminačne alebo v rozpore so zaužívanými pravidlami morálky,
  i) vyjadrovať sa vulgárne, nenávistne a osočovať druhých na základe ich názoru, viery, presvedčenia, rasovej, náboženskej či inej príslušnosti,
  j) zverejňovať príspevky, ktorých obsah by mohol byť považovaný za urážlivý, hanlivý, obscénny, podvodný, obťažujúci alebo nenávistný,
  k) rušiť prevádzku portálu a poskytovania služieb,
  l) pokúšať sa o neoprávnený prístup k účtom iných používateľov alebo konzultantov a podnikať aktivity, ktorých výsledkom by mohlo byť zabránenie alebo obmedzenie prístupu iného používateľa alebo konzultanta na portál,
  m) porušovať práva duševného vlastníctva prevádzkovateľa vo vzťahu k portálu a jeho obsahu, najmä kopírovať, meniť alebo upravovať a šíriť obsah portálu bez vedomia prevádzkovateľa
 4. Skutočnosti podľa bodu 6.3 VOP predstavujú podstatné porušenie týchto VOP. V prípade, ak sa používateľ dopustí aktivít podľa bodu 6.3 VOP, prevádzkovateľ je oprávnený zmazať jeho účet bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Používateľ portálu berie na vedomie, že za obsah zverejnených vyjadrení a stanovísk nesie sám zodpovednosť. Používateľ ďalej berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je povinný na zverejnené vyjadrenia a stanoviská reagovať.
 6. Obsah portálu grafickej, textovej alebo inej povahy je chránený autorským zákonom a inými právami duševného vlastníctva prevádzkovateľa alebo tretích strán na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom portálu. Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek nakladanie s obsahom portálu je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu.
 7. Prevádzku portálu je prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek prerušiť, avšak je povinný zabezpečiť, aby prerušenie prevádzky čo najmenej ovplyvnilo užívanie portálu a podľa možností informovať používateľa vhodným spôsobom o prerušení prevádzky portálu. Ak v týchto VOP nie je upravené inak, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené porušením alebo odstávkou portálu.
 8. Použitie portálu pre iný účel, ako je definovaný vo VOP a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zakázané.
 9. Každý používateľ je oprávnený požiadať administrátora portálu o podporu pri jeho užívaní a to telefonicky, elektronicky prostredníctvom chatu a/alebo e-mailom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke eustacio.sk (ďalej ako „zákaznícka podpora”). Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať služby zákazníckej podpory na portáli telefonicky, prostredníctvom chatu a e-mailu v čase, ktorý je uvedený na portáli v päte stránky a sprístupniť ju všetkým používateľom portálu bez obmedzenia. Zákaznícka podpora slúži na zodpovedanie otázok a vyriešenie požiadaviek či problémov používateľov a návštevníkov portálu a neslúži ako prostriedok konzultácií v oblasti duševného zdravia.

VII. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za konzultáciu je zmluvná a je stanovená na profile zvoleného konzultanta. Cena za konzultáciu sa uhrádza bezprostredne po vytvorení objednávky. Uhradiť cenu je možné formou platby kartou on-line prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Tatra Banka, a.s., ktorá je dostupná na portáli.
 2. Ceny sú konečné (prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH).
 3. Potvrdenie o realizácii platby bude zaslané na e-mail používateľa uvedený pri registrácii k používateľskému účtu. Doklad o platbe bude zaslaný používateľovi po skončení konzultácie na jeho e-mail.
 4. Doklad o platbe bude obsahovať zákonné náležitosti podľa osobitného právneho predpisu účinného v čase vystavenia dokladu o platbe.
 5. Používateľ berie na vedomie, že náklady na zabezpečenie pripojenia k internetu a na zabezpečenie počítača, tabletu alebo mobilného zariadenia a úhrada nákladov za ich používanie nie sú súčasťou ceny a znáša ich výlučne používateľ.

VIII. Osobitý zľavový poriadok

Darčekové poukazy

 1. Darčekový poukaz je možné zakúpiť bez vytvorenia používateľského účtu na portáli. Po jeho zakúpení bude darčekový poukaz používateľovi odoslaný na e-mail, ktorý uviedol pri procese nákupu.
 2. Darčekový poukaz je možné jednorazovo použiť na portáli www.eustacio.sk do dátumu uvedeného na poukaze („Platnosť do“). Zákazník tak môže urobiť po vytvorení používateľského účtu (alebo prihlásení sa do existujúceho účtu) a zadaním kódu, ktorý je uvedený na darčekovom poukaze, v procese rezervácie konzultácie do poľa “Poukaz/zľavový kód”. Darčekový poukaz je možné aplikovať na ľubovoľného konzultanta. Ak hodnota konzultácie prevyšuje hodnotu poukazu v čase jeho nákupu, zákazník nie je povinný daný rozdiel doplácať.
 3. V prípade, ak sa zákazník rozhodne využiť poukaz na konzultáciu, ktorej hodnota je nižšia ako hodnota poukazu v čase jeho nákupu, nevzniká mu nárok na vrátenie peňažného rozdielu ani nárok na vznik kreditu.
 4. V prípade, ak používateľ zruší konzultáciu, na ktorú aplikoval darčekový poukaz podľa bodu 3.6 týchto VOP, poukaz bude môcť opätovne riadne využiť.
 5. Na konzultáciu, na ktorú bol využitý darčekový poukaz, je možné uplatniť reklamáciu podľa bodu 3.12. VOP (preplatenie prvej hodiny na portáli). V tom prípade bude používateľovi vyplatená suma konzultácie, nie suma, za ktorú bol darčekový poukaz zakúpený.
 6. Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
 7. Darčekový poukaz nie je možné kombinovať so zľavovými kódmi.

Zľavové kódy

 1. Zľavový kód predstavuje možnosť zákazníka využiť zľavu v hodnote daného zľavového kódu, o ktorú sa poníži suma konzultácie. Výslednú sumu následne zákazník doplatí.
 2. Zľavové kódy, mimo darčekových poukazov, je možné použiť v stanovenom období toľkokrát, koľkokrát to daný zľavový kód umožňuje. Zľavový kód môže používateľ aplikovať na ľubovoľného konzultanta, ak nie je uvedené inak.
 3. Zľavový kód môže používateľ aplikovať po vytvorení alebo prihlásení sa do používateľského účtu, a to zadaním danného kódu v procese rezervácie konzultácie do poľa “Poukaz/zľavový kód”. Na konzultáciu, na ktorú bol využitý zľavový kód, je možné uplatniť reklamáciu podľa bodu 3.12. VOP (preplatenie prvej hodiny na portáli.) V tom prípade bude používateľovi vyplatená suma konzultácie, ktorú uhradil.
 4. Zľavové kódy pri jednom nákupe nie je možné vzájomne kombinovať.

IX. Poskytnutie informácií pre spotrebiteľov

 1. Oznámenia tohto článku IX. VOP sú poskytované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a aplikujú sa používateľov v postavení spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa.
 2. Charakteristika služieb je k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa www.eustacio.sk a v týchto VOP.
 3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Eustacio, s. r. o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 759 214, DIČ: 2121499809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152777/B.
 4. Cena služieb je určená podľa zmluvy.
 5. Používateľ uhrádza zmluvnú cenu formou platby on-line prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Tatra Banka, a.s., ktorá je dostupná na portáli. Platobné podmienky sú uvedené v článku VII. VOP.
 6. Informácie o zodpovednosti za vady a o uplatňovaní a vybavovaní reklamácie sú uvedené v článku XI. VOP. Sťažnosti a podnety je možné uplatniť buď v sídle prevádzkovateľa alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na podpora@eustacio.sk. Sťažnosti a podnety budú vybavené najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní.
 7. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb. Prevádzkovateľ neúčtuje žiadne náklady za využitie prostriedkov diaľkovej komunikácie.
 8. Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom XII. VOP.
 9. Používateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Používateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomne alebo prostredníctvom e-mailu na podpora@eustacio.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Používateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom používateľa a používateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol o skutočnostiach podľa predchádzajúcej vety riadne poučený a že súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, s plnením ktorej prevádzkovateľ na výslovnú žiadosť používateľa alebo s jeho súhlasom začal pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je používateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi pomernú časť ceny za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prevádzkovateľovi.
 10. Zmluva je platná a účinná odo dňa jej uzavretia. Zmluva môže byť ukončená spôsobmi podľa článku XII. VOP.
 11. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 12. Ak používateľ nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo sa domnieva, že jeho práva boli v rámci zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom porušené, má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, používateľ má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je SOI alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Používateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaním návrhu používateľa na alternatívne riešenie sporu nie je dotknutá možnosť používateľa obrátiť sa na súd.

X. Zodpovednosť za škodu

 1. Podmienky zodpovednosti za škodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli používateľovi v dôsledku zneužitia jeho prihlasovacích údajov.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepretržitú funkčnosť portálu a jeho bezchybnú činnosť.   

XI. Zodpovednosť za vady

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade vyskytnutia vád poskytovaných platených služieb je prevádzkovateľ povinný tieto vady odstrániť.
 2. Používateľ má právo uplatniť si nároky z vád formou reklamácie, ktorú môže podať písomne alebo e-mailom na podpora@eustacio.sk.
 3. Používateľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa výskytu vady. Pri neuplatnení reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety sa služby považujú za poskytnuté bez vád.
 4. Podanie, ktorým používateľ uplatní svoje právo na reklamáciu, musí obsahovať:
  a) identifikačné údaje používateľa;
  b) popis vady;
  c) dátum podania reklamácie;
  d) e-mailovú adresu, na ktorú má byť zaslaná odpoveď prevádzkovateľa.
 5. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti podľa bodu 11.4 VOP a prevádzkovateľ ju nevie z tohto dôvodu vybaviť, je povinný vyzvať používateľa na jej doplnenie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak používateľ reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú.
 6. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

XII. Skončenie zmluvy

 1. Zmluva môže zaniknúť okrem jej riadneho splnenia aj nasledovnými spôsobmi:
  a) spôsobom predpokladaným týmito VOP,
  b) dohodou zmluvných strán,
  c) odstúpením od zmluvy.
 2. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov.
 3. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana postúpi práva zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť činnosť portálu a/alebo poskytovania služieb a to bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ v takom prípade používateľom vráti uhradené platby za konzultácie, ktoré ešte neboli uskutočnené, a to do 30 dní na účet, z ktorého boli zaplatené.

XIII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje používateľov sú spracovávané podľa platných právnych predpisov za účelom poskytovania služieb podľa VOP. Pravidlá nakladania s osobnými údajmi sú upravené na portáli www.eustacio.sk v časti Ochrana osobných údajov.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP, zmluva a vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo so zmluvou súvisiace sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Znenie VOP v slovenskom jazyku má prednosť pred inými jazykovými verziami VOP.
 3. Ak sa akékoľvek ustanovenie VOP alebo zmluvy stane alebo bude určené ako neplatné, potom taká neplatnosť neovplyvňuje (v najvyššej možnej miere) platnosť ostatných ustanovení VOP alebo zmluvy. V takom prípade zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie ustanovením platným, aby sa dosiahlo v maximálnej možnej, právnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého účinku a výsledku, aký bol sledovaný nahrádzaným ustanovením.
 4. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, resp. k mimosúdnemu vyrovnaniu zmluvných strán, na rozhodovanie sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak je používateľom osoba z iného štátu.
 5. Využívaním portálu používateľ bez výhrad akceptuje tieto VOP, ktoré sú pre používateľa záväzné v plnom rozsahu. Používanie portálu a služby konzultácií je dobrovoľné. Ak používateľ nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto VOP alebo ich neskoršou úpravou, je povinný okamžite ukončiť používanie portálu a služby konzultácií.
 6. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu: 12.04.2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ich zmenu.