Naspäť Zoznam problémov

Hnev a agresivita

Hnev a agresivita

Hnev a agresivita

Hnev či agresivita je reakcia na určitú prekážku, frustráciu, urážku či formu nepriateľstva. Agresivita je silnejšia reakcia ako hnev. Takýto negatívny emočný stav značne ovplyvňuje sociálny život ľudí a narúša tak ich vzájomné vzťahy.

Čo je hnev a agresivita?

Všetky emócie sú psychologické procesy, ktoré sa prejavujú fyziologickými zmenami (zmena dýchania, srdcového rytmu, zmena koncentrácie, tvárového sfarbenia, nadmerné potenie). Hnev, rovnako ako agresivita, sa dajú veľmi ľahko preniesť na niekoho druhého nielen vo fyzickej blízkosti ale v dnešnej dobe aj cez sociálne siete, čím je možné ovplyvniť väčší počet ľudí. Pokiaľ tieto emócie trvajú dlhodobo a intenzívne, tak vedú k negatívnym zmenám zdravotného stavu, v niektorých prípadoch môžu končiť smrťou, pokiaľ sa tieto prejavy u človeka nezachytia včas.

Aké sú príznaky?

Hnev je prirodzenou reakciou na nespravodlivosť, frustráciu či iné podnety, ktoré nás sprevádzajú počas celého života. Okrem nespravodlivosti môže byť vyvolaný nezmyselnými príkazmi a zákazmi (podľa subjektívneho vnímania), či príliš tvrdou alebo neoprávnenou kritikou. Hlavným príznakom hnevu a agresivity je nepriateľské a deštruktívne chovanie jednotlivca alebo skupiny ľudí voči iným ľuďom, zvieratám, predmetom či sebe samému, s cieľom ublížiť. Agresivita namierená proti sebe je podmienená zdravotným problémom či užívaním omamných a psychotropných látok. Jej prejavy môžu dospieť až do sebadeštrukčného správania (hryzenie, poškodzovanie častí tela, pálenie kože a iné). Všeobecnými príznakmi hnevu a agresivity je už spomínaná zmena fyziologických procesov, ktoré sa prejavujú pocitom tepla/triašky, bolesťami brucha a hlavy či plačom a krikom. Je to stav bezmocnosti, kedy emócia ovláda telo. 

Ako mi dokáže hnev a agresivita ovplyvniť život?

Neriadený hnev a agresivita, alebo ich potláčanie, má dopad na jednotlivca a jeho okolie. Energia vyvolaná potláčaním hnevu sa prejavuje spochybňovaním vlastnej osoby, podceňovaním sa, spúšťaním chorôb, bolestí, fyziologických procesov v tele a obmedzením funkčnosti orgánov, čo negatívne ovplyvňuje každodenný život. Je rozdiel medzi verbálnym prejavom, ktorý negatívne ovplyvňuje psychiku obete a fyzickým prejavom, ktorý prerastá do telesného ublíženia na zdraví. Poznáme dva druhy agresivity, ktoré ovplyvňujú život ostatných: impulzívna agresivita a plánovaná agresivita. Impulzívnu agresivitu vyvoláva provokujúci faktor (chronický stres, frustrácia, nedosiahnutie cieľa či strach), ktorý vzniká na základe bezvýchodiskovej situácie pre danú osobu. Plánovaná agresivita sa prejavuje zámerným plánovaním agresívneho činu s plným vedomím, že výsledkom má byť ublíženie. 

Kedy by som mal vyhľadať pomoc?

Vedci, ktorí sa zaoberajú štúdiom hnevu a agresivity zistili, že najväčšiu predispozíciu agresívneho správania majú tí ľudia, ktorí vyrastali v nevýhodnej sociálno-ekonomickej situácii. Takéto správanie sa buduje od útleho detstva, kedy boli deti vystavované negatívnym príkladom správania rodičov (časté bitky, týranie, zneužívanie, zanedbávanie, alkoholizmus, požívanie omamných látok).

Vyhľadať terapeutickú pomoc by mali najmä: 

  • Osoby, ktoré riešia svoje problémy alkoholom či inými psychotropnými látkami, ktoré spôsobujú duševné poruchy,  zrakové, sluchové a hmatové halicinácie, znižujúce schopnosť kontrolovať vlastné správanie,
  • Osoby, ktoré v minulosti zažili traumatizujúci zážitok (znásilnenie, mučenie, tragické úmrtie člena rodiny, vážnu dopravnú nehodu, životnú katastrofu), ktorý u nich zanechal post-traumatické následky,
  • Osoby, ktoré trpia disociačnou poruchou osobnosti, v ktorej je charakteristická agresivita, antisociálne správanie a sklon ku klamstVám,
  • Osoby, ktoré sa nevedia samé vysporiadať s hnevom, majú pocit, že ich hnev prichádza častejšie, ako by mal a osoby, ktorým hnev inak negatívne ovplyvňuje ich život. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Konzultácia pomáha získať nadhľad nad životnými udalosťami a prijať hnev ako súčasť života a naučiť sa ho regulovať tak, aby hnev a agresivita neprevzala moc nad samotným pacientom. Rovnako pomáha predchádzať hromadeniu týchto emócií, aby nevyústili do chronického stresu, frustrácie či ublíženiu na zdraví. Cieľom konzultácie je naučiť sa ovládnuť svoj hnev (nie potláčať ho) a spracovať ho tak, aby Vám negatívne nezasahoval do života. Prvým krokom k úspechu je prijať faktu, že pacient potrebuje pomoc a jeho ochota ku vzájomnej spolupráci s odborníkom.

Ako sa dokáže hnev/agresivita liečiť?

Liečba hnevu a agresivity prebieha formou rozhovoru pacienta s odborníkom, ktorého cieľom je pochopenie pacientovho vnímania. Na základe zistenia, ako pacient vníma udalosti okolo seba, vie odborník určiť, čo je primárnym spúšťačom samotného hnevu. V skratke, základom liečby je prísť na príčinu, ktorá vyvoláva hnev a agresivitu. Príčina hnevu sa zisťuje cielenými otázkami odborníkom, ktoré dokážu postupne odhaliť jeho pôvod. Pokiaľ je už známy primárny spúšťač, vyvolávajúci negatívne reakcie, tak sa začne pracovať na zmierňovaní vnútorného napätia. Dôležité je naučiť sa nepotláčať hnev, čo zapríčiňuje jeho hromadenie, a čo vyúsťuje do emočných výbuchov. Základom je naučiť sa hnev ovládať a ovplyvniť naše vnímanie hnevu, ktorý je našou súčasťou. 

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na