Naspäť Zoznam problémov

LGBTI

LGBTI

LGBTI

Skratka LGBTI zahŕňa osoby s homosexuálnou orientáciou (ako lesby, gejovia), bisexuálov, tzv. transrodových ľudí a intersexuálnych ľudí.

Čo je LGBTI a sexuálna orientácia?

V rámci psychológie sa konfrontujú s otázkou vysporiadania sa s odlišnou sexuálnou orientáciou, pretože táto častokrát spúšťa rôzne traumy či spôsobuje neprijatie spoločnosťou. Mnohokrát majú problém prijať a akceptovať samých seba. V oblasti ľudských práv sa homosexuálni, bisexuálni a transrodoví ľudia stretávajú so spoločnými, ale aj odlišnými problémami.

Sexuálna orientácia osoby označuje jej telesnú, romantickú a/alebo emocionálnu príťažlivosť k iným ľuďom. Homosexuálnych mužov a ženy priťahujú osoby rovnakého pohlavia ako sú oni/y sami/y. Bisexuálnych ľudí môžu súčasne priťahovať osoby rovnakého, ako aj odlišného pohlavia. Sexuálna orientácia nesúvisí s rodovou identitou.

Čo je rodová identita?

Rodová identita odráža schopnosť človeka vnútorne a individuálne pociťovať svoj rod. Rodová identita osoby je väčšinou zhodná s pohlavím, ktoré jej bolo uvedené pri narodení. Transrodové osoby vnímajú nesúlad medzi vnímaním svojho rodu a pohlavím, ktoré im bolo uvedené pri narodení.  V niektorých prípadoch môže ich výzor, správanie či iné, navonok viditeľné, znaky byť v rozpore so spoločenskými očakávaniami správania sa podľa rodových stereotypov.

Čo znamená transrodový?

Transrodový je súhrnný pojem na opísanie širokej palety identít, ktoré, s ohľadom na vzhľad a charakteristiky, sú vnímané ako rodovo netypické. Trans ženy sa identifikujú ako ženy, ale pri narodení boli označené ako muži. Trans muži sa identifikujú ako muži, ale pri narodení im bol pripísaný ženský rod. Niektorí transrodoví ľudia podstúpia operačné zákroky a/alebo využívajú hormonálnu liečbu, aby sa ich telo zosúladilo s rodovou identitou.

Čo je to homofóbia?

Homofóbia je iracionálny strach, nenávisť alebo odpor k homosexuálnym alebo bisexuálnym ľuďom.

Aké sú príznaky a príčiny?

Jedinec vyhľadáva odbornú pomoc spravidla vtedy, keď sa cíti nepochopený a neprijatý vo svojej situácii. LGBTI ľudia môžu zažívať neprijatie spoločnosťou, rodinou a blízkymi ľuďmi. Komplikovaná situácia môže vyústiť do traumy, depresie či smútku. Taktiež jedinec môže zažívať problémy v rámci vzťahov, kedy je náročné budovať hlboké a trvajúce vzťahy na pozadí neprijatia samého seba a svojej orientácie či rodu. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Odborná konzultácia napomôže ľuďom, ktorí sa identifikujú ako LGBTI, prijať samých seba. V rámci online konzultácií naši odborníci poskytujú psychologické poradenstvo, počas ktorého analyzujú aktuálnu situáciu jedinca, poskytnú svoj pohľad na ňu a navrhnú možné kroky a riešenia. Počas konzultácie jedinca nikto nebude hodnotiť, garantujeme porozumenie a prístup bez predsudkov. Vieme poradiť v situáciách, kedy jedinec cíti smútok, depresiu, stres alebo prežíva diskrimináciu na základe svojej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Online konzultácia mu otvorí možnosti, ako sa posunúť vpred a skvalitniť svoj osobný život. 

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na