Naspäť Zoznam problémov

Motivácia

Motivácia

Motivácia

Motivácia predstavuje psychologický proces, ktorý podporuje alebo oslabuje túžbu konať za účelom dosiahnutia konkrétneho cieľa.

Čo je motivácia?

Jedná sa o rozhodujúci prvok pri stanovovaní a dosahovaní Našich cieľov. Motivácia je jednou z hnacích síl ľudského správania. Absencia motivácie môže viesť k duševným chorobám, akými je napríklad depresia. Motivácia zahŕňa túžbu pokračovať v úsilí o zmysel, účel a život, ktorý stojí za to žiť.

Aké sú zdroje motivácie?

Ľudia majú rôzne motívy pre svoje správanie. Motivácia môže byť vonkajšia a vnútorná. Pri vonkajšej je človek inšpirovaný vonkajšími silami, napríklad inými ľuďmi či rôznymi odmenami. Vnútornú motiváciu môže predstavovať inšpirácia vychádzajúca z vnútra, teda túžba zdokonaliť sa pri určitej činnosti. Vnútorná motivácia má tendenciu hnať človeka dôraznejšie, čím sú dosiahnuté výsledky uspokojivejšie.

Motivácia v rôznych podobách je najčastejším zdrojom dosahovania a uspokojovania niekoľkých úrovní potrieb (tzv. pyramída potrieb). Potreby v nej stúpajú od najzákladnejších, akými sú jedlo a bezpečnosť, až po pokročilejšie, ako láska, spolupatričnosť či sebaúcta. Najvyššou potrebou je prekonávanie seba samého, venovanie sa kreatívnym činnostiam alebo blahu ľudí v našom okolí. Ľudia môžu byť motivovaní externými stimulmi (napr. práca za kompenzáciu) alebo vnútorným potešením (vytváranie umeleckých diel vo voľnom čase). Medzi ďalšie zdroje motivácie patrí zvedavosť, autonómia, overovanie totožnosti a viery človeka, vytváranie pozitívneho sebaobrazu a túžba vyhnúť sa možným stratám.

Ako mi pomôže odborná konzultácia v oblasti motivácie?

Vďaka konzultácii sa dokáže jedinec efektívnejšie nastaviť na plnenie požadovaných činností. To vedie k splneniu čiastkových úloh pre dosiahnutie svojho hlavného cieľa. Online konzultácia s odborníkom Vám pomôže výrazným spôsobom uľahčiť jednotlivé kroky, smerujúce k nadobudnutiu vlastnej motivácie do konkrétnej činnosti alebo života ako takého.

Ako stanoviť a plniť ciele?

Dosiahnutie cieľa je proces. Všetky súčasti tohto procesu si zasluhujú pozornosť, aby sa zabezpečil cielený úspech. Od stanovenia cieľa, prekonávania prekážok cez udržanie dynamiky až po ukončenie danej úlohy. Prostredníctvom online konzultácie bude človek schopní ľahšie zvládnuť tieto procesy v bežnom živote.

Ako si mám stanoviť svoje ciele?

Nedosiahnutie cieľa je niekedy spôsobené tým, akým spôsobom bol ciel’ stanovený. Existuje niekoľko psychologických postupov, ktoré môžu pomôcť tieto ciele stanoviť a dosiahnuť. Jedným z nich je zabezpečiť, aby sa cieľ spájal s konkrétnou hodnotou. Napríklad s hodnotou podpory miestnej komunity alebo boja proti negatívnym zmenám v životnom prostredí. Ďalším postupom je zamerať svoj cieľ na hodnotu, ktorú je potrebné získať a nie na hrozbu, ktorej sa treba vyhnúť. Inou myšlienkou je pokúsiť sa stanoviť vzdelávací cieľ namiesto výkonnostného.

Ako môžem dosiahnuť dynamiku (hybnosť) v procese motivácie?

Motivácia sa zameriava v procese zmeny na otázku „Prečo?”. Naproti tomu hybnosť rieši otázku „Ako?”. Generovanie hybnej sily je rozhodujúce pre uskutočňovanie konkrétnych krokov, potrebných na vymanenie sa zo zaužívaných vzorcov a pre vykonanie zmien. Zameranie sa na hybnosť môže pomôcť aj v procese konzultácie. Napríklad konzultant môže vyriešiť problém pacienta s depresiou prostredníctvom identifikácie malých krokov, ktoré už uskutočnil (vstávanie ráno z postele, príchod na terapiu) a neskôr stanoví zoznam ďaľších krokov, ktoré môže pacient vykonať. Rozpoznanie správnej motivácie ku zmene a zameranie sa na jej dynamiku (hybnosť), ktorá podporuje stanovenú zmenu, môže pomôcť dosiahnuť stanovený cieľ, v čom je konzultácia efektívnym nástrojom.

Ako dosiahnem svoje ciele?

Pre udržanie motivácie je kľúčové sledovanie pokroku a dosiahnutie cieľov. Je užitočné urobiť pokrok vizuálnym a konkrétnym. Napríklad tak, že si ho zapíšete. Sledovanie pokroku tiež môže pomôcť odhaliť vzory, ktoré by mohli zmariť váš úspech. Napríklad ciele v oblasti zdravia a životného štýlu sú všeobecne dlhodobé. Sledovanie Vášho pokroku a správania Vám môže pomôcť zistiť, kedy alebo kde máte tendenciu vo Vašich aktivitách poľaviť a potom riešiť základné príčiny.

Ako sa môžem cítiť viac motivovaný?

Niekedy sa môžete cítiť demotivovaní a to je v poriadku. V tejto situácii si dovoľte cítiť nepohodlie, počuť negatívny rozhovor samého so sebou a potom podniknite kroky. Povedzme, že prídete domov po dlhom dni v práci, chcete sa len odreagovať a pozerať televíziu. Namiesto zapnutia televízora uznajte, že ste unavení a potom si stanovte výzvu, aby ste si najskôr prečítali päť strán rozčítanej alebo dlho odkladanej knihy. Tento prístup poskytuje priestor pre vnímanie negatívnych myšlienok a pomáha meniť zaužívané vzorce.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na