Naspäť Zoznam problémov

Psychosomatika

Psychosomatika

Psychosomatika

Psychosomatika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá otázkou, ako psychický stav človeka dôkáže ovplyvniť jeho fyzický stav, resp. vývoj choroby. Jej názov je odvodený od dvoch slov, a to psyché (duša) a soma (telo). 

Čo je psychosomatika?

Duševný stav človeka ovplyvňujú viaceré faktory, medzi ktoré patrí najmä sociálny priestor. Človek ako sociálna bytosť si uvedomuje podstatu samého seba a svojho okolia a preto si vytvára vzťah k určitým veciam, situáciám, priestoru, javom alebo k ostatným ľuďom (napríklad k najbližšej rodine, priateľom či partnerovi). Zjednodušene povedané, výroky ktoré poznáme celý život „Praskne mi srdce od žiaľu”, majú svoje opodstatnenie.

Ako dokáže psychosomatika ovplyvniť život?

Psychickým stavom človeka a duševnou nepohodou vyvolané fyzické choroby dokážu dlhodobo znepríjemňovať každodenný život. Pod pojmom psychosomatické choroby sa myslia najmä telesné choroby s poškodením orgánov, alebo s organicky spôsobenou poruchou telesných funkcií, ktoré vyvolali psychické faktory. Typickými príkladmi sú astma, zvýšené potenie, bolesti (hlavy, krčnej chrbtice, v oblasti chrbta), poruchy štítnej žlazy, poruchy srdcového rytmu, náchylnosť k infarktu, žalúdočné problémy, vredy, zápchy, hnačky, reumatické ochorenia, ekzémy, vysoký/nízky krvný tlak, nádorové ochorenia, Crohnova choroba a iné.

Aké sú príčiny psychosomatických ochorení?

Životné problémy spôsobujú duševnú nerovnováhu a pacient si toho nemusí byť ani vedomý. Dlhodobejšia vnútorná nerovnováha sa odráža na psychike pacienta rôznymi symptómami, ako chronickým stresom, neharmonickým rodinným stavom, citovou rozkolísanosťou až depresiami. Psychosomatické ochorenie nie je vyvolané samotnými podmienkami (životnými, pracovnými, rodinnými) ale tým, ako ich človek vníma, reaguje na ne a spracováva ich. 

Kedy by som mal vyhľadať odbornú pomoc?

Je vedecky dokázané, že ľudia, ktorí počas jedného roka prežili viacero náročných situácií, sú náchylnejší na psychosomatické ochorenia.* Pokiaľ vznikne problém v jednej z psycho-bio-socio oblastí, tak sa to skôr či neskôr začne prejavovať aj v ostatných oblastiach života. V súčasnosti je jednoduchšie ignorovať duševný stav, kým sa daný problém nepreukáže na biologických procesoch v tele a človek je tak nútený vyhľadať medicínsku odbornú pomoc. Ak lekár odhalí biologický problém (vysoký/nízky krvný tlak, zápchy a podobne), jednoducho nasadí lieky, ktoré do pár dní zaberú a problém je tak na istý čas odložený. Pokiaľ sa ale nezmení primárna príčina vzniku choroby, tak sa bude opakovane vracať, čo zvyčajne vyúsťuje do jej chronickej podoby. Teda typickými psychosomatickými ochoreniami sú chronické ochorenia alebo také, kde odborné lekárske vyšetrenia neprinášajú žiaden pozitívny nález, ktorý by bolo možné liečiť farmakologicky. Základom je načúvať svojmu telu a pri spomínaných problémoch vyhľadať odbornú pomoc a zlepšiť tak celkový stav človeka. 

Ako sa lieči psychosomatické ochorenie?

V súčasnosti je v lekárskych ambulanciách nedostatok času na komplexný rozhovor s pacientom a zistenie možných parametrov v pracovnom, rodinnom a životnom štýle, ktoré môžu ovplyvňovať nepriaznivý vývoj ochorenia. Psychosomatické problémy, ktorých liečba sa včas nepodchytí, majú sklon prejsť do chronickej podoby. Psychosomatická liečba predstavuje proces, ktorého cieľom je poskytnúť pacientovi kompletnú liečebnú starostlivosť (psycho-bio-socio). Jej záujmom je najmä zmena spôsobu myslenia a pomocou presne mierených otázok hľadanie súvislostí choroby s tým, čo sa deje alebo dialo v pacientovom živote. Je dôležité prísť na to, ako dané udalosti prežíval a ako ho to ovplyvnilo. Pokiaľ sa nezmení vzorec myslenia (spôsob rozmýšľania o sebe, vnútorná sila vysporiadania sa s okolitým tlakom, prostredie, v ktorom pacient žije), ktorý vedie ku vzniku chorôb, tak sa budú pravidelne opakovať. Počas tohto procesu je dôležité urobiť v živote zmeny, ktoré budú viesť k celkovému uzdraveniu. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Psychoterapeutická liečba ponúka pacientovi metódy na zvládanie stresu a iných problémov, ktoré vedú k psychosomatickým ochoreniam. Pomocou psychoterapeutickej liečby sa dosahuje redukcia negatívnych pocitov (strach, depresia, zúfalstvo), zlepšenie kvality života, telesného stavu či imunitného systému, čím sa dosiahne zlepšenie fyziologických ochorení či odstránenie chronických chorôb. Samotná konzultácia pomáha k prepojeniu životných udalostí pacienta s jeho biologickými prejavmi. 

Urobte si test náchylnosti na psychosomatické ochorenia

Ľudia, ktorí počas jedného roka prežili viacero zaťažujúcich udalostí (>300 bodov/1 rok), sú tak náchylnejší na psychosomatické ochorenia. Pomocou prehľadovej tabuľky je možné si vypočítať počet bodov, ktorý by dosiahla osoba v priebehu jedného roka na základe zaťažujúcich životných udalostí (Holmes, T., Rahe, R., 1967). Sčítanie bodov vytvára lepšiu predstavu o tom, čomu je telo vystavované a s čím všetkým sa musí vysporiadať. Pokiaľ je toho už príliš veľa, tak dá telo najavo, že už nevládze a musí si oddýchnuť nielen fyzicky ale aj psychicky. Vtedy prichádza na rad konzultácia.

Životná udalosť

Body

Úmrtie manžela, manželky

100

Rozvod

73

Rozpad manželstva, dlhé odlúčenie

65

Väzenie

63

Smrť príslušníka rodiny

63

Osobné zranenie, choroba, nehoda

53

Svadba

50

Výpoveď z práce

47

Odchod do dôchodku

45

Zmierenie rozvedených manželov

45

Choroba, zranenie blízkych

44

Tehotenstvo

40

Narodenie dieťaťa

39

Sexuálne problémy

39

Zapracovanie sa v novom zamestnaní

39

Negatívna zmena vo financiách

38

Smrť priateľa

37

Zmena zamestnania

36

Prispôsobenie sa novým formám práce

36

Manželské hádky

35

Väčšia peňažná pôžička

31

Zmeny v pracovnej zodpovednosti

29

Odchod dieťaťa z domu

29

Konflikt s príbuznými

29

Vynikajúci osobný výkon

28

Manželka nastupuje (odchádza) do (zo) zamestnania

28

Začiatok či koniec školy

28

Zmena životných podmienok

25

Revízia osobných zvykov

24

Konflikt s nadriadenými, vedúcimi

23

Zmeny: – pracovného času, bydliska, školy

– rekreácie, spoločenského života a činnosti

– rytmus podmienok spánku a budenia

– počtu schádzajúcich sa príslušníkov

20

19

16

15

Prázdniny

13

Vianoce

12

Menší priestupok zákona, predpisov

11

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na