Naspäť Zoznam problémov

Rodičovstvo

Rodičovstvo

Rodičovstvo

Detský plač sprevádza dieťa už od samotného narodenia. Dieťa ním vyjadruje hlad, smäd, nepohodlie a ďalšie nepríjemné pocity. Neskôr sa dieťa naučí rozprávať a skôr, než by začalo plakať, povie svoje potreby. 

Čo je rodičovstvo?

Najzraniteľnejšou ľudskou bytosťou je bezpochyby dieťa. Primárnym subjektom jeho osobnostného rozvoja je rodina, ktorá je miestom vzniku a formovania jeho charakteru i osvojenia si hodnôt ako najcennejšieho potenciálu života.

Byť rodičom je jednou z najnáročnejších, no zároveň najkrajších a naplňujúcich úloh. Tým, že rodičia privedú na svet dieťa, berú na seba aj nemalú zodpovednosť pri starostlivosti oň a pri jeho výchove. Výchova a starostlivosť o deti sú v absolútnej kompetencii rodičov. 

Dôvera a úprimnosť sú hlavným symbolom stability vzťahov. Keď dieťa žije v prostredí, v ktorom vládne úprimnosť, priateľstvo, dôvera, spolupráca, rešpekt a tolerancia, bude sa aj ono v dospelosti snažiť o vytvorenie vzťahov na podobných princípoch. 

Ako budovať vzťah s deťmi?

Cieľom rodiča by mal byť úprimný a dôverný vzťah s dieťaťom, ktorý by mohol vyústiť do celoživotného priateľstva. Priateľstvo s dieťaťom však neznamená prechod na vzťah, v ktorom nie je priestor pre autoritu rodičov. Musí ísť o skutočný vzťah dôvery založenej na vzájomnej láske a poznaní sa. Každé dieťa potrebuje lásku. Čím viac lásky dieťaťu prejavujeme, tým viac posilňujeme dôveru medzi nami a naším vzťahom. 

Netreba zabúdať na to, že deťom nestačí len hovoriť, že ich máte radi. Je dôležité, aby ste im to ako rodičia dokazovali v každom svojom čine. Práve vtedy to deti najviac cítia a sú šťastné. Čo však znamená prejavovať lásku deťom činmi? Rešpektovať ich názor, pozerať sa na vec ich očami, počúvať ich, venovať im plnú pozornosť. V neposlednom rade nezabúdať, že aj keď Vás niekedy nahnevajú do bezmocnosti, neprestávajú byť Vašimi deťmi. Pre rodičov by malo byť vytvorenie blízkeho spojenia so svojim dieťaťom základnou a najdôležitejšou prioritou. Je dôležité si uvedomiť, že vytváranie blízkeho puta s dieťaťom stojí veľa energie. Avšak je to energia, ktorá sa Vám počas života niekoľkonásobne vráti.

Aké sú najčastejšie problémy v súvislosti s rodičovstvom?

Nedisciplinovanosť, klamstvo, žiarlivosť medzi súrodencami, rozmaznanosť – to sú najčastejšie problémy, ktoré sociológovia a psychológovia uvádzajú v súvislosti so správaním detí v rodinách. Sociálno-ekonomické, politické, prírodné a človekom spôsobené zmeny zasiahli do života spoločnosti a tým aj do života rodiny. Rodina prechádza prerodom od tradičnej rodiny, cez modernú, až po postmodernú rodinu. Pokrok vytvára komplex priaznivých podmienok pre rozvoj dieťaťa a pre jeho socializáciu. Na druhej strane existujú problémy v rodinách, ktoré spôsobujú mnoho škôd z hľadiska zdravého vývinu detí.

Rozpad rodiny je jedným z dôsledkov procesu rozvodovosti. Častá je aj tzv. skrytá neúplnosť rodiny. Dieťa má síce oboch rodičov, ale jeden z nich sa správa tak, že neposkytuje dieťaťu plnohodnotný zážitok z rodiča. Fyzicky môže byť v rodine, ale k dieťaťu sa správa odmerane, nezdieľa s ním zážitky, radosti alebo starosti. Čoraz častejšie sa stretávame aj s tým, že síce formálne sa rodina považuje za úplnú, ale v dôsledku opustenia domácnosti kvôli práci (práca v zahraničí), jeden z rodičov neustále absentuje, čo sa tiež negatívne odráža na vývine dieťaťa. 

V súčasnosti sa od zamestnancov vyžaduje, aby v práci trávili oveľa viac času ako v minulosti. Mnoho rodičov tak trpí nedostatkom času, čo v domácom prostredí stupňuje nervozitu a stres. Vyťažení rodičia tak často nemajú energiu na komunikáciu s dieťaťom či na spoločné hry, čím dieťa trpí trvale nenasýtenou potrebou naplneného kontaktu s rodičmi.

Hlavne z dôvodu časovej zaneprázdnenosti rodičov deti často vyrastajú v prostredí s množstvom improvizácie, nedostatkom systému, pravidelnosti, bez denného režimu. Netreba však zabúdať na to, že pocit systematickosti, bezpečia a istoty je nielen významným momentom utvárania vlastností dieťaťa, ale aj v nachádzaní vlastného životného štýlu.

Dnes, viac ako inokedy, na deti striehnu nevhodné modely správania. Sú to modely zobrazované na internete, v televízii, ale aj v reálnom živote.

Dnešná doba kladie čoraz väčšie nároky na život každého človeka a práve preto je dôležité rozvíjať v deťoch správanie, ktoré je zamerané na pomoc a empatiu. V tomto čase je pre svet potrebný súcit, zdieľanie, darovanie a prosociálnosť vo všetkých jej aspektoch.

Ako riešiť problémy v rodine?

V každej rodine sa môže objaviť malý či veľký problém, ktorý treba vyriešiť. Keď pristupujeme k efektívnej výchove, mali by sme si uvedomiť, že každé správanie má svoj účel. Človek je spoločenský tvor schopný rozhodovania a jeho hlavným životným cieľom je niekam patriť. Za každým zlým správaním dieťaťa alebo nedostatkom môžeme nájsť bezprostredný cieľ dieťaťa. Aby mohol rodič správne korigovať takéto správanie, musí vedieť, čo dieťa svojim správaním sleduje. A preto medzi kľúčové aspekty patria komunikácia, dôvera medzi rodičom a dieťaťom a ich puto, ktoré tento vzťah spája. Naučiť dieťa hovoriť je naučiť ho byť samým sebou, byť osobnosťou. Reč rozvíja myslenie a naopak. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia?

Konzultácia s odborníkom Vám môže pomôcť už od prvých pocitov, kedy si uvedomíme, že sa vzťahy v rodine komplikujú. Môže Vám ukázať nový pohľad na situáciu, ponúknuť riešenie a inšpirovať Vás, ako veci v živote riešiť. 

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na