Naspäť Zoznam problémov

Sebavedomie

Sebavedomie

Sebavedomie

Sebavedomie je viera v seba samého, v to, čo človek robí a čo dokáže. Presvedčenie, že človek má schopnosť čeliť životným výzvam, uspieť v nich a je ochotný konať podľa toho.

Čo je to sebavedomie?

Byť sebavedomý si vyžaduje realistický pocit, že človek pozná svoje schopnosti a v plnej miere im dôveruje. Budovať a ovládať vlastné sebavedomie pomáha ľuďom získavať dôveryhodnosť, vytvárať silný prvý dojem, zvládať tlak či osobné aj profesné výzvy. Je to tiež atraktívna vlastnosť, pretože sebadôvera pomáha upokojiť aj okolie jej nositeľa.

Ako si vybudovať zdravé sebavedomie?

Sebavedomie nie je vrodenou a stálou vlastnosťou. Je to schopnosť, ktorú je možné získať a vylepšiť v priebehu života. Sebavedomie je možné rozvíjať praxou v spoločenských prostrediach. Jednotlivci môžu pozorovať štruktúru a priebeh akejkoľvek konverzácie a môžu si vopred pripraviť otázky alebo témy na potenciálnu diskusiu. Človek si postupným nadobúdaním vedomostí a skúseností z konkrétnej oblasti buduje sebadôveru a následne vlastné sebavedomie, pretože si je istý tým, čo robí, o čom komunikuje a čo tým chce dosiahnuť. 

Ako mi pomôže odborná konzultácia k nadobudnutiu zdravého sebavedomia?

Ak si dohodnete online konzultáciu s odborníkom, urobíte základný krok k vybudovaniu si zdravé ho sebavedomia. Uistíte sa, že si vážite samého seba a tiež, že máte schopnosť zlepšiť svoj súčasný stav. Práve online konzultácia je vhodnou alternatívou pre ľudí, ktorí majú nízke sebavedomie alebo sa hanbia osobnej interakcie. Nadviazanie kontaktu s odborníkom je jednoduché, rýchle a flexibilné. Komunikujete z bezpečia domova, nemusíte cestovať či vynakladať dodatočné náklady a čas. Odborná konzultácia Vám pomôže lepšie poznať samého seba a zároveň pochopiť detaily medzi tým, čo Vás v živote trápi, a Vašim sebavedomím. Vďaka konzultácii spoznáte samého seba a tiež Vám pomôže uvoľniť skľúčenosť od vlastných očakávaní, prípadne očakávaní Vášho okolia. Pomôže Vám cítiť sa slobodne a naplniť Vaše ciele.

Ako môžem zlepšiť svoje sebavedomie v každodennom živote?

Byť sebavedomý znamená vedieť, že človek zvládne emocionálny výsledok toho, s čím sa stretne. Je potrebné začať najskôr tým, že človek uzná všetky emócie a nebude sa im vyhýbať. Ak bude hovoriť sám za seba, môže obmedziť sebakritiku a ďalšie stratégie, ktoré mu pomôžu vybudovať emočnú silu a sebadôveru. Sebavedomie nie je schopnosť, ktorá funguje vo všetkých oblastiach života rovnako. V niektorých oblastiach môže mať človek vysoké sebavedomie a v iných, naopak, nízke. V akejkoľvek novej oblasti či pôsobnosti života treba najskôr nadobudnúť a zdokonaliť svoje schopnosti či vedomosti a následne ich ďalej rozvíjať. Taktiež je vhodné sledovať okolie, precvičovať, konzultovať a diskutovať o radách odborníkov z danej oblasti.

Ako môžem rozvinúť duševnú silu?

Duševná sila môže pomôcť človeku prekonať prekážky, aby bol schopný získať sebadôveru a následne sebavedomie. Najskôr je potrebné stanoviť si ciele a zmeniť negatívne myslenie na realistické myslenie.

Ako si vybudovať zdravé sebavedomie pre pracovný pohovor?

Je prirodzené cítiť sa nervózny, alebo neistý v situáciach, keď človeka hodnotí niekto iný. Táto nervozita je výrazná najmä v situácii, keď sa jedná pre človeka o dôležité skutočnosti. Ak si však človek vopred preštuduje potrebné informácie, preukáže tak svedomitosť. Zároveň je dôležité premýšľať o svojich chybách, aby mohol prípadne na ne upozorniť a následne dokázal na ich obmedzení či odstránení pracovať. Dôležité je tiež byť ústretový a sebaistý, čo znamená základ úspešného pohovoru.

Nadmerné sebavedomie a nedôvera?

Reálne zhodnotenie svojich schopností umožňuje ľuďom dosiahnuť zdravú rovnováhu medzi príliš nízkym a naopak prehnane vysokým sebavedomím. Príliš nízke sebavedomie môže brániť ľuďom riskovať a chytiť sa príležitosti napríklad v škole, v práci či v spoločenskom živote. Prehnane vysoké sebavedomie sa môže prejaviť ako namyslenosť, arogancia alebo narcizmus. Precenenie schopností človeka môže tiež viesť k problémom, ako je napríklad nedostatočné splnenie zverenej úlohy.

Aký je rozdiel medzi sebavedomím a narcizmom?

Narcizmus môže byť spôsobený neistotou a obrannými mechanizmami, zatiaľ čo sebavedomie pochádza z uvedomenia si seba samého a schopnosti tolerovať a odrážať neistotu, prípadne istotu človeka. Sebavedomie vzbudzuje osobný pocit schopnosti a kompetencie, zatiaľ čo narcizmus zahŕňa pocit nadradenosti nad ostatnými.

Aké sú dôvody a dôsledky nízkeho sebavedomia?

Niektoré z prvkov, ktoré určujú úroveň dôveryhodnosti človeka, zahŕňajú genetiku, temperament, kultúrne pozadie a skúsenosti z mladosti, napríklad štýl rodičovstva alebo traumu z minulosti. Aj keď tieto prvky obvykle človek nemá pod kontrolou, stále existuje veľa spôsobov, ako získať dôveru počas celého života. Nízke sebavedomie môže viesť ľudí k tomu, aby sa vyhýbali novým príležitostiam, akými sú napríklad kariérny posun alebo nový romantický vzťah. Najmä kvôli strachu zo zlyhania alebo z citovej bolesti. Úvahy o tom, aké príležitosti sú k dispozícií a potenciál možných dosiahnutých výsledkov však môžu zabezpečiť, že nízke sebavedomie nezabráni ľuďom dosiahnuť želaný úspech.

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na

  • + hod

Špecializuje sa na